Jednostka obecnie nie prowadzi żadnego postepowania o zamówieniach publicznych