Ułatwienia dostępu


foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Opolu

im. Obrońców Westerplatte

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1
im. Obrońców Westerplatte w Opolu

Nazwa szkoły: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Obrońców Westerplatte
Adres szkoły: ul. Reymonta 43, 45-072 Opole, tel./fax: 77 454 28 89
Rok powstania: 1945
Dyrektor: mgr Jolanta Langos-Stępień
Wicedyrektor: mgr Dorota Polit-Szczotka
Organ prowadzący szkołę: Gmina Opole

 

W naszej szkole uczy się 438 uczniów w 19 oddziałach. Zatrudnionych jest 41 nauczycieli (30 nauczycieli dyplomowanych). Należymy do Stowarzyszenia Szkół Innowacyjnych oraz Klubu Szkół Westerplatte. Jesteśmy „Szkołą z klasą”.

Nasi najmłodsi uczniowie mogą korzystać ze świetlicy szkolnej (6.30–16.30), multimedialnej biblioteki oraz stołówki. Dzieci klas I–III uczą się w wydzielonej części szkoły. Poziom kształcenia w szkole utrzymuje się na wysokim poziomie. Przez cały rok szkolny sprawdzamy skuteczność stosowanych przez nas metod pracy dydaktycznej stosując w pracy ciekawe i aktywne metody z wykorzystaniem środków multimedialnych. W szkole mamy pracownie komputerowe i sale z tablicami interaktywnymi. Pracujemy metodą projektów realizowanych przez całą społeczność szkolną. Realizujemy ciekawe innowacje pedagogiczne, które uatrakcyjniają proces dydaktyczno-wychowawczy.

W tym roku szkolnym w ramach programu Comenius po raz drugi będziemy realizować program współpracy ze szkołami za granicą: w Turcji, Rumunii, Hiszpanii oraz we Włoszech. W poprzednim programie współpracowaliśmy ze szkołami w Niemczech, Anglii, Szkocji, Belgii oraz na Malcie.

Gromadzimy informacje o pracy szkoły, polegające na zorganizowanym, systematycznym analizowaniu i ocenianiu stopnia spełnienia przez szkołę wymagań wynikających z jej zadań z uwzględnieniem opinii uczniów, rodziców, nauczycieli.

Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania podczas zajęć pozalekcyjnych. Dzieci uczęszczają na zajęcia: szermierki, informatyczne, plastyczne, sportowe (SKS, gry i zabawy, aerobik, gimnastyka korekcyjna) teatralne, redaktorskie i koła przedmiotowe (historyczne, europejskie, polonistyczne, j. niemieckiego). Uczniowie mogą korzystać z zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, wyrównawczych i rewalidacyjnych. Oprócz tego uczniowie korzystają z bogatej oferty lekcji prowadzonych przez nauczycieli w ramach realizacji godzin z Karty Nauczyciela. Są to zajęcia wspomagające dla uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych. W ramach pracy z uczniem zdolnym prowadzone są koła: teatralne, j. niemieckiego, j. angielskiego, biblijne, szachowe, ortograficzne, przyrodnicze i informatyczne. Opiekujemy się uczniami, którzy wymagają pomocy prowadząc zajęcia wyrównawcze.

W doskonaleniu pracy dydaktycznej wykorzystujemy wyniki badań wewnątrzszkolnych oraz wyniki sprawdzianu zewnętrznego. Na początku nowego roku szkolnego opracowujemy „Program naprawczy” określając cele i zadania nad którymi będziemy pracować.

Na bieżąco kontrolujemy systematyczność oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. Monitorujemy stopień realizacji podstawy programowej w klasach I oraz klasach II–VI.

Mając na uwadze bezpieczeństwo naszych uczniów w szkole działa monitoring wizyjny. Realizujemy programy wychowawcze i profilaktyczne. Oferujemy dzieciom i rodzicom uczniów fachową pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Na bieżąco analizujemy i rozwiązujemy różne sytuacje konfliktowe w klasach oraz podejmujemy środki zaradcze.

Rodzice uczniów w zdecydowanej większości pozytywnie ocenili działania wychowawcze i profilaktyczne szkoły. Większość przyznała, że podejmowane działania wychowawcze sprzyjają kształtowaniu odporności dziecka na negatywne wpływy różnych zjawisk patologicznych i destrukcyjnych grup społecznych.

W szkole dbamy i doskonalimy proces wychowawczy. Organizujemy apele, akademie i uroczystości szkolne zgodnie z ceremoniałem szkolnym oraz programem wychowania patriotycznego i obywatelskiego. Oprócz tego organizujemy wiele imprez klasowych i zajęć otwartych dla rodziców i zaproszonych gości.

W ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym oraz dzięki usytuowaniu szkoły w centrum miasta uczniowie korzystają z zajęć na basenie i lodowisku. Wychodzą do MDK, MOS, MOK, kina, teatrów, galerii, filharmonii, muzeów. Stale współpracujemy z opolskimi przedszkolami organizując ciekawe zajęcia oraz Dzień Otwarty szkoły podczas którego gościmy około 250 przedszkolaków. Uczniowie naszej szkoły każdego roku szkolnego wyjeżdżają na wycieczki, rajdy i „Zielone Szkoły”.

Uczestniczyliśmy w konkursach zajmując wysokie miejsca i wyróżnienia. Jesteśmy organizatorem Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego Polskiej Poezji Patriotycznej oraz Wojewódzkiego Konkursu Plastyczno-Literackiego „Zwierzaki”.

Współpracujemy z Radą Rodziców naszej szkoły organizując różne okolicznościowe imprezy np. kiermasze świąteczne, imprezy sportowe, bale karnawałowe. Organizujemy comiesięczne spotkania z rodzicami celem przekazywania bieżących informacji o postępach uczniów w nauce, problemach występujących wewnątrz zespołów klasowych, aktualnych problemach i pracy szkoły. Rodzice czynnie uczestniczą w organizacji pozalekcyjnych form pracy wychowawczej - wycieczki, wyjścia, Zielone Szkoły pozyskując osoby prywatne i instytucje wspierające działalność szkoły finansowo lub rzeczowo.

SZKOŁA MISTRZÓW PROGRAMOWANIA

Op@lskie dla podstawówek - zdalne nauczanie zbliża!

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Obrońców Westerplatte w Opolu
ul. Reymonta 43, 45-072 Opole
tel./fax 77 454 28 89

Copyright © 2024 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Opolu Wszystkie prawa zastrzeżone.