Ułatwienia dostępu


foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Opolu

im. Obrońców Westerplatte

Innowacje Jedynki

 • „Z językiem niemieckim za pan brat” - p. G. Osmęcka, p. M. Suchorska
  Innowacja realizowana w formie zajęć pozalekcyjnych w klasie 2c - 1 godzina w tygodniu. Celem innowacji jest: osłuchanie się dzieci z nowym językiem, tzw. „zanurzenie w języku”. Nauka ma charakter zabawy, a dzieci uczą się języka niemieckiego jakby przy okazji. Treści kształcenia językowego są skorelowane z edukacją wczesnoszkolną. Założeniem jest aby sprawnościami dominującymi były: rozumienie ze słuchu i mówienie w języku niemieckim. Ewaluacją innowacji będzie występ artystyczny w j. niemieckim dla rodziców i uczniów szkoły - jako prezentacja osiągnięć.
 • Język angielski - naturalnie, kulturalnie, plastycznie” - p. I. Kępczyńska, p. A. Raniczkowska
  Innowacja realizowana w ramach dodatkowych 2 godzin tygodniowo z języka angielskiego w klasach 1-3. To nauka poprzez zabawę, a treści kształcenia językowego są skorelowane z edukacją wczesnoszkolną. Innowacyjne rozwiązanie polega na tym, aby skutecznie nauczyć dzieci języka obcego wykorzystując ich potrzeby i predyspozycje przy jednoczesnej rezygnacji z wymogu pisania i czytania w początkowej fazie nauki wykorzystując aktywne metody nauczania.
 • Budowanie systemu naprawczego przeciwdziałającemu zachowaniom agresywnym - „Agresji powiedz nie” - kl. I-III p. K. Wrzesińska (nauczyciel mianowany)
  Innowacja realizowana podczas zajęć w świetlicy szkolnej 1 raz w tygodniu dla uczniów klas I-III. Celem innowacji jest kształtowanie u dzieci tych cech osobowości i charakteru, które pozwolą na optymalny rozwój osobowości. Zapobieganie agresywnym zachowaniom wśród dzieci oraz nabywanie umiejętności rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji.
 • „Każdy może zostać gwiazdą”- p. A. Szmyt (nauczyciel mianowany)
  Innowacja prowadzona przez szkolnego psychologa 2 razy w tygodniu dla klas 4-6. Celem innowacji jest rozładowanie nadmiernego napięcia u uczniów. Wskazanie sposobów radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych, wyrabianiu umiejętności rozwiązywania problemów. Zajęcia prowadzone w formie warsztatów.
 • „Śpiewogry – zajęcia umuzykalniające dla dzieci z elementami j. niemieckiego” - p. U. Bartczak - nauczyciel dyplomowany
  Innowacja realizowana podczas zajęć w ramach świetlicy szkolnej 2 razy w tygodniu dla uczniów klas I-III. Celem zajęć grupowych przy muzyce jest kształcenie u dzieci koordynacji ruchowej, rozwijanie wyobraźni, budzenie chęci pokonywania trudności, kształcenie wrażliwości estetycznej, wzbudzanie zamiłowania do śpiewu w języku polskim i języku niemieckim.
 • „Zbadaj i oblicz - odkrywanie świata z matematyką” - p. E. Pasternak
  Podczas zajęć dzieci mierzą długości rękoma, łokciami, szacują długości przedmiotów, które je otaczają. Mierzą długości i odległości krokami, szacują odległości w terenie. Szacują odległości w terenie wzrokiem. (Co widać z odległości 100 m?, Jak daleko widzę?, itp.) Obliczają wartości zakupów (na przykład: ile mama wczoraj zapłaciła za zakupy?). Obliczają ceny produktów. Porównują ceny (wybór najkorzystniejszej oferty). Planują posiłek dla czteroosobowej rodziny za 10 zł, 20 zł itp.
 • „Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych u uczniów w młodszym wieku szkolnym” - p. K. Gilman
  Głównym celem tej innowacji jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka w zakresie: wrodzonych możliwości twórczych, poznawania i wyrażania siebie w formie ekspresji plastycznej oraz kształtowania twórczej postawy. Poszerzenie wiedzy o wybitnych malarzach polskich, rozwijanie wyobraźni przestrzennej i ekspresji twórczej, wyrażanie własnych obserwacji i doświadczeń w formie plastycznej. Nazywanie podstawowych materiałów plastycznych, rozwijanie kreatywności, zdolności wyobrażania, wymyślania i produkowania czegoś nowego, oryginalnego. Rozwijanie dyspozycji psychicznych, samodzielności, wytrwałości, umiejętności planowania, dokonywania właściwych wyborów, rozwijanie sprawności manualnej i percepcyjnej.
 • „Zabawy dźwiękiem i słowem” - stymulowanie kompetencji językowych - p. M. Olejnik-Skwira
  Zajęcia logopedyczne
 • Rozwijanie postaw patriotycznych uczniów, związanych z tożsamością kultury regionalnej - dziedzictwo kulturowe Śląska Opolskiego; „Odczuwam, działam, poznaję” - p. K. Trojanowska
  Innowacja realizowana w klasach V na lekcjach historii. Celem innowacji jest poznawanie najbliższego środowiska i specyfiki regionu poprzez udział w wycieczkach na trasach historycznych naszego miasta. Innowacja ta przyczyni się do aktywnego uczestnictwa uczniów w społeczności lokalnej. Sami uczniowie odkryją bogactwo kultury śląskiej i historii regionu.
 • „Regionalizm w kształceniu zintegrowanym” - p. S. Chudalla, p. B. Trześniewska
  W trakcie zajęć dzieci poznają ciekawe miejsca Opola i jego okolic. Pracują z mapą. W trakcie zajęć poznają tańce, piosenki i stroje ludowe naszego regionu. Uczestniczą w zajęciach w muzeum.
 • „Rozwijanie wiedzy o kulturze, walorach przyrodniczych najbliższego regionu” - p. E. Holc
  Innowacja realizowana podczas zajęć koła przyrodniczego dla uczniów klas V i VI - 1 raz w tygodniu. Celem innowacji jest rozwijanie wrażliwości uczniów na problemy środowiska naturalnego człowieka. Innowacja ta umożliwia uczniom obserwacje wpływu człowieka i przemysłu na zmiany w ekosystemie. Pozwala rozwijać u uczniów pomysłowość, inwencję i samodzielność w działaniu.
 • „Stymulowanie aktywności ruchowej uczniów na zajęciach wychowania fizycznego” - p. B. Łysiak – innowacja prowadzona w ramach zajęć SKS-u dla klas V i VI. Celem innowacji jest zwiększenie u uczniów świadomości na temat higieny, właściwego odżywiania się oraz form aktywności ruchowej.
 • „Uczymy się zdrowo żyć - elementy edukacji zdrowotnej w nauczaniu dzieci w młodszym wieku szkolnym” - p. K. Komarek - innowacja prowadzona w korelacji z programem „Szkoła na miarę” w klasie IIa. Celem innowacji są działania zmierzające do ochrony i poprawy zdrowia ucznia.
 • „Wartości sportu szermierczego w kształtowaniu cech psychofizycznych dzieci w wieku szkolnym” - M. Wojciechowska innowacja prowadzona jest w klasach I-III 6 godzin w tygodniu jako zajęcia pozalekcyjne. Jej celem jest poznanie nowej dziedziny sportu jaką jest szermierka. Prowadzona jest w formie zabawy metodą naśladowczo-ścisłą, zadaniowo ścisłą i bezpośredniej celowości ruchu.
 • „Kształtowanie właściwej postawy wobec zdrowia jako wartości nadrzędnej w kształceniu zintegrowanym” - J. Langos-Stępień Innowacja w korelacji z programem edukacji wczesnoszkolnej. Celem innowacji jest nabycie praktycznych umiejętności myślenia i działania na rzecz zdrowia własnego i innych. Wdrażanie dzieci do aktywnego wykorzystania wiedzy z zakresu wychowania prozdrowotnego.

Działania innowacyjne prowadzone w szkole mają przede wszystkim charakter organizacyjny i metodyczny w celu uatrakcyjnienia i unowocześnienia nauczania i wychowania. Działalność innowacyjna nauczycieli w PSP nr 1 w Opolu oparta jest na inicjatywach i twórczości, z nowymi treściami, celami, sposobami działaniami i formami organizacyjnymi.

SZKOŁA MISTRZÓW PROGRAMOWANIA

Op@lskie dla podstawówek - zdalne nauczanie zbliża!

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Obrońców Westerplatte w Opolu
ul. Reymonta 43, 45-072 Opole
tel./fax 77 454 28 89

Copyright © 2023 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Opolu Wszystkie prawa zastrzeżone.