Regulamin XIX Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego
Polskiej Poezji Patriotycznej

 • Organizatorem szkolnego konkursu recytatorskiego jest: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Obrońców Westerplatte w Opolu
  Współorganizator: Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu
 • Konkurs jest adresowany do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych. Uczniowie w dwóch grupach wiekowych: kl. IV-VI i kl. VII-VIII będą recytować wybrane utwory. Do etapu międzyszkolnego każda szkoła zgłasza po jednym uczestniku z danej grupy wiekowej.
 • Cele konkursu:
  • Rozwijanie zainteresowań polską poezją patriotyczną wśród uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej.
  • Stwarzanie uczniom możliwości rozwijania swoich talentów.
  • Prezentacja umiejętności na forum społeczności międzyszkolnej.
  • Promowanie postaw patriotycznych.
  • Pobudzanie twórczej inicjatywy ucznia.
  • Promowanie czytelnictwa wśród młodzieży szkolnej.
 • Warunki uczestnictwa w konkursie:
  1. Uczestnikami mogą być uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej.
  2. Etap I – szkolny. Eliminacje szkolne organizowane są przez Szkolne Komisje Konkursowe, które wyłaniają po jednym zwycięzcy z każdej grupy wiekowej i zgłaszają ich do etapu międzyszkolnego poprzez wysłanie maila ( załącznik nr 1) zawierającego: imię i nazwisko uczestnika i opiekuna, autor i tytuł utworu, nazwa szkoły na adres: sekretariat@psp1.opole.pl do dnia 3.11.2023 r.
  3. W etapie II uczeń prezentuje jeden wiersz.
   Przed konkursem w dn. 10.11.2023 r. nauczyciele/opiekunowie przekazują koordynatorowi  załącznik nr 2 – wyrażenie zgody przez rodzica/opiekuna na udział ucznia w konkursie, przetwarzanie jego danych osobowych, utrwalenie i bezpłatne wykorzystania wizerunku.
 • Eliminacje II etapu i finał konkursu odbędą się 10.11.2023 roku o godzinie 11.11 w siedzibie głównej Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu.
 • Utwór w II etapie nie może mieć więcej niż 50 wersów.
 • Uczniowie mogą zaprezentować w konkursie własną twórczość.
 • Komisja konkursowa składać się będzie z opiekunów poszczególnych reprezentacji szkół – nauczycieli polonistów i organizatorów konkursu.
  1. Członkowie komisji sporządzają protokół z przebiegu konkursu, wypisują dyplomy dla uczestników, podziękowania dla opiekunów oraz nagrody dla zwycięzców.
  2. Skala ocen recytacji od 1 do 6.
  3. Ocena uczestnika konkursu odbywa się poprzez przyznanie punktów na karcie „Kryteria oceny uczestnika” –  załącznik nr 3. Wypełnioną kartę podpisuje przewodniczący komisji.
  4. Laureatami konkursu zostają trzy osoby, które otrzymają najwyższą ilość punktów. Nagrodzeni uczniowie otrzymają nagrody –  załącznik nr 4.
 • Poprzez zgłoszenie się do konkursu uczestnik wyraża zgodę na udział w konkursie na warunkach określonych w regulaminie oraz przetwarzanie danych osobowych uczestnika i opublikowanie ich wraz z wizerunkiem na stronie internetowej organizatora –  załącznik nr 2.

Propozycje bibliografii:

 1. Antologia poezji polskiej.
 2. Bełza W., Dla polskich dzieci. Wybór pism wierszem.
 3. Broniewski W., Wiersze i poematy
 4. Drozdowski B., Urbanowski B., Od Staffa do Wojaczka. Poezja polska1939- 1985 antologia.
 5. Gałczyński K., Pieśni i inne wiersze.
 6. Matuszewski R., Wiersze polskich poetów współczesnych.
 7. Szymborska W., Nic dwa razy. Wybór wierszy.
 8. Tuwim J., Wiersze zebrane.

Skip to content