header

Wykaz regulaminów:

 • Instrukcja kancelaryjna,
 • Instrukcja ochrony danych osobowych,
 • Instrukcja porządkowa,
 • Instrukcja składnicy akt,
 • Instrukcja w sprawie przeprowadzania inwentaryzacji składników majątkowych
 • Instrukcja w sprawie zabezpieczenia mienia szkoły oraz odpowiedzialność za to mienie.
 • Instrukcja: bezpieczeństwa pożarniczego dla obiektu szkoły, na stanowisku pracy z komputerem, drukarką., kserokopiarką i przy pracach administracyjno - biurowych, postępowania na wypadek pożaru, przeciwpożarowa ogólna, obiegu i kontroli dokumentów księgowych.
 • Jednolity rzeczowy wykaz akt,
 • Kodeks etyczny nauczyciela,
 • Kodeks etyczny pracownika samorządowego,
 • Kryteria Ruchu Kadrowego Nauczycieli
 • Organizacja i przeprowadzanie przedsięwzięć edukacyjno – wychowawczych „Zielona szkoła”,
 • Organizacja Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej,
 • Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach,
 • Plan postępowania na wypadek przyjęcia ewakuowanej ludności z zagrożonych rejonów miasta Opola w szkole,
 • Procedury oceny pracy nauczyciela,
 • Program Kontroli Zarządczej,
 • Regulamin biblioteki szkolnej,
 • Regulamin doskonalenia zawodowego nauczyciela
 • Regulamin dyskoteki szkolnej
 • Regulamin dyżurów nauczycieli,
 • Regulamin Komisji Skontrowej
 • Regulamin kontroli wewnętrznej.
 • Regulamin korzystania z pracowni komputerowej, przyrody, techniki i sal gimnastycznych.
 • Regulamin korzystania z sieci internetowej, zabezpieczania, kontroli i archiwizacji danych.,
 • Regulamin korzystania z sieci komputerowej,
 • Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze
 • Regulamin organizacyjny
 • Regulamin pobytu ucznia w szkole,
 • Regulamin pracy,
 • Regulamin przeprowadzania egzaminów poprawkowych,
 • Regulamin przeprowadzania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych na stanowisku urzędniczym,
 • Regulamin przeprowadzania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym i socjalnym dla uczniów,
 • Regulamin przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę dla pracowników podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym urzędniczym,
 • Regulamin przyznawania nauczycielom nagród Dyrektora Szkoły.
 • Regulamin samorządu uczniowskiego.
 • Regulamin świetlicy.
 • Regulamin tworzenia i gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • Regulamin Udzielania Zapomóg Zdrowotnych dla Nauczycieli oraz Nauczycieli Emerytów i Rencistów,
 • Regulamin wewnętrzny Rady Pedagogicznej,
 • Regulamin wycieczek i innych imprez krajoznawczo – turystycznych,
 • Regulamin wycieczek szkolnych,
 • Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych
 • Statut Rady Rodziców.
 • Statut szkoły,
 • Szczegółowe procedury dopuszczania programów nauczania do użytku szkolnego,
 • Ujednolicona dokumentacja zasad rachunkowości.
 • Zasady bezpieczeństwa w szatni szkolnej,.
 • Zasady dotyczących przerw śniadaniowych dla uczniów,
 • Zasady i kryteria określające podział środków finansowych na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli.
 • Zasady przydzielania dodatku motywacyjnego nauczycielom,
 • Zasady rozliczania kosztów związanych z podróżami służbowymi na terenie kraju i poza granicami kraju
 • Zasady wynajmu pomieszczeń szkolnych,
 • Zbiór danych osobowych,