header

  • W jednostce obowiązuje Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt PSP nr 1 w Opolu,
  • Szkoła posiada archiwum, które zawiera akta osobowe pracowników, arkusze ocen, dzienniki lekcyjne oraz dokumentacje księgowe, płacowe, kadrowe.
  • Wszystkie dokumenty przechowywane są zgodnie z Instrukcją kancelaryjną oraz Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt PSP Nr 1 w Opolu,
  • Dokumenty udostępnia się pracownikom oraz byłym pracownikom szkoły na miejscu składnicy akt przez jej wypożyczenie na podstawie pisemnego wniosku.